Kế hoạch đầu tư
image
Người mới bắt đầu

4.34 - 4.54%
Hằng ngày

Min-TRX 20.000000
Max-TRX 8000.000000
Vốn gốc - Bao gồm lợi nhuận
Thưởng tiền gửi - 1% - 3%
Hợp đồng 30 ngày

image
Nâng cao

4.75 - 4.95%
Hằng ngày

Min-TRX 8001.000000
Max-TRX 60000.000000
Vốn gốc - Bao gồm lợi nhuận
Thưởng tiền gửi - 4% - 6%
Hợp đồng 30 ngày

image
Mạ bạc

5.15 - 5.35%
Hằng ngày

Min-TRX 60001.000000
Max-200000.000000
Vốn gốc - Bao gồm lợi nhuận
Thưởng tiền gửi - 7% - 9%
Hợp đồng 30 ngày

image
Gold

6.10 - 6.30%
Hằng ngày

Min-TRX 200001.000000
Max-TRX 1000000.000000
Vốn gốc - Bao gồm lợi nhuận
Thưởng tiền gửi - 10%-12%
Hợp đồng 30 ngày

image
VIP 1

8.68 - 9.08%
Hằng ngày

Min-TRX 5000.000000
Max-TRX 40000.000000
Vốn gốc - Bao gồm lợi nhuận
Thưởng tiền gửi - 2% - 4%
Hợp đồng 15 ngày

image
VIP 2

9.50 - 9.90%
Hằng ngày

Min-TRX 40001.000000
Max-TRX 90000.000000
Vốn gốc - Bao gồm lợi nhuận
Thưởng tiền gửi - 5% - 7%
Hợp đồng 15 ngày

image
VIP 3

10.30 - 10.70%
Hằng ngày

Min-TRX 90001.000000
Max-TRX 200000.000000
Vốn gốc - Bao gồm lợi nhuận
Thưởng tiền gửi - 8% - 10%
Hợp đồng 15 ngày

image
VIP 4

12.20 - 12.60%
Hằng ngày

Min-TRX 200001.000000
Max-TRX 1000000.000000
Vốn gốc - Bao gồm lợi nhuận
Thưởng tiền gửi - 11%-13%
Hợp đồng 15 ngày

image
Tiền thưởng chào mừng 100 TRX

Hằng ngày Thu nhập miễn phí 1.00000000 TRX

Hoa hồng giới thiệu
1st Cấp độ
Tiền hoa hồng - 8%
2nd Cấp độ
Tiền hoa hồng - 4%
3rd Cấp độ
Tiền hoa hồng - 3%
4th Cấp độ
Tiền hoa hồng - 2%
Thống kê Trực tiếp
Tổng thành viên
42953
Ngày chạy
418
Tổng tiền gửi
TRX 96845443.010979
Tổng số tiền đã rút
TRX 32288404.488947
Bộ xử lý Thanh toán
Bạn có muốn trở thành Đại lý chính thức của chúng tôi không?
Yêu cầu đường dây đại lý ngay bây giờ.
Liên hệ chúng tôi